Obchodní podmínky

Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi Mgr. Magdalena Ryšková, Jankovice, Holešov 769 01, IČ:  06454534 (dále jen jako „prodávající“) a  účastníkem kurzu (dále jen jako „kupující“) vzniká okamžikem obdržení platby za objednaný kurz.
 2. Po odeslání závazné objednávky bude kupujícímu poslán e-mail se všemi informacemi.
 3. Všechny objednávky, které již kupující učinil, jsou dostupné po přihlášení na jeho účtu.
 4. Bez zbytečného odkladu poté, co prodávající obdrží platbu od kupujícího, bude kupujícímu zpřístupněn zakoupený kurz. O zpřístupnění kurzu bude kupující informován e-mailem.

Cena kurzu

 1. Cena daného kurzu je stanovena podle ceníku, který je uveden na webu www.matematikaza1.cz.
 2. Všechny ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.
 3. Cenu kurzu je možné uhradit bankovním převodem nebo platební kartou.
 4. Obdržením platby je kupující zapsán do online kurzu matematiky.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Účastník není povinen uvádět důvody pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu prodávajícího nebo na e-mail prodávajícího  info@matematikaza1.cz.
 6. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající do 14 dnů ode dne oznámení odstoupení od smlouvy vrátí cenu kurzu. Platba za kurz bude vrácena na bankovní účet kupujícího. Pokud kupující uvede zahraniční bankovní účet, uhradí náklady ve výši 145 CZK, které budou odečteny od uhrazené ceny za kurz.

Cena příkladu

 1. Cena každého vyřešeného příkladu je přímo uvedena u jednotlivých příkladů na www.matematikaza1.cz/priklady-s-resenim.
 2. Všechny ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.
 3. Cenu příkladů je možné hradit POUZE pomocí Peněženky.
 4. Přihlášený/registrovaný uživatel si vybere příklad, u kterého chce zobrazit řešení. Řešení má k dispozici ihned po odsouhlasení stržení dané částky ze své Peněženky.
 5. Řešení příkladu má uživatel k dispozici po dobu 24 hodin.

Peněženka

 1. Peněženku mají k dispozici pouze registrovaní uživatelé na stránkách www.matematikaza1.cz.
 2. Peněženku je možné dobít libovolnou částkou bankovním převodem nebo přes metody platební brány Pays.
 3. O obdržení platby a zároveň dobití Peněženky bude uživatel informován e-mailem.
 4. Peníze bude mít kupující v Peněžence k dispozici do doby vyčerpání.
 5. Pohyb v Peněžence i zbývající částku má uživatel k dispozici na svém uživatelském účtu.
 6. V případě vrácení nevyužité částky v Peněžence, je uživatel povinen kontaktovat prodávajícího na e-mail info@matematikaza1.cz.
 7. Žádost o vrácení bude schválena v případě, že částka v Peněžence bude vyšší než 20 Kč. V opačném případě nelze žádosti vyhovět.
 8. Žádost o vrácení peněžní částky se netýká peněžních prostředků, které uživatel získal od provozovatele, při registraci a jiných akcích, zdarma. V tomto případě nebude žádosti o vrácení vyhověno.
 9. Zbývající částka v Peněžence bude vrácena na bankovní účet kupujícího. Pokud kupující uvede zahraniční bankovní účet, uhradí náklady ve výši 145 CZK, které budou odečteny z vracející se částky.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující tímto souhlasí se shromažďováním informací o jeho osobě, a to pouze pro administrativní potřeby prodávajícího. Kupující dává souhlas k uložení své adresy, telefonu a e-mailu do databáze prodávajícího.
 2. Zaplacením ceny kurzu kupující souhlasí s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.matematikaza1.cz.
 3. Kupující nesmí propůjčovat své přihlašovací údaje (login a heslo) třetím osobám. V případě porušení tohoto bodu má prodávající plný nárok okamžitě bez udání důvodů zrušit kupujícímu jeho účet a nevracet cenu kurzu.
 4. Kupující smí užívat všechny materiály, které mu budou zpřístupněny po zaplacení kurzovného, výhradně pro své studijní potřeby. Kupující nemá právo tyto materiály jakkoliv zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má prodávající nárok zrušit účet kupujícímu bez udání důvodů a nevracet kupujícímu kurzovné.
 5. Všechny texty a výpočty příkladů jsou chráněny autorským zákonem. Všechna práva jsou vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, kupujícímu se poskytuje neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a používání webových stránek www.matematikaza1.cz a na nich umístěných materiálů pouze pro osobní a  nekomerční užití za předpokladu souhlasu s podmínkami a dodržení všech autorských práv. Kupující nemá právo k změně, distribuci, publikaci, úpravě obsahu ani jeho částí bez svolení prodávajícího. Rovněž není oprávněn k poskytování obsahu a jeho částí jiným osobám bez svolení prodávajícího.
 6. Pokud není uvedeno jinak, obsah těchto webových stránek je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky a smí se užívat pouze v souladu s těmito podmínkami. Prodávající nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů na tomto webu neporuší práva třetích osob, která nejsou ve vlastnictví provozovatele ani nejsou spřízněnými společnostmi s prodávajícím.
 7. Prodávající tímto výslovně zakazuje jakoukoliv distribuci nebo zpřístupňování obsahu zakoupeného kurzu třetím osobám.
 8. V případě jakýchkoliv potíží je kupujícímu k dispozici e-mailové podpora: info@matematikaza1.cz.

Přesnost a aktuálnost materiálů

Prodávající vyvíjí dostatečné úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a  aktuální údaje a informace. Prodávající v tomto ohledu neposkytuje žádné záruky ani prohlášení. Prodávající upozorňuje, že webové stránky a materiály na nich umístěné mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje nebo chyby, které budou odstraněny, jakmile je prodávající odhalí. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné chyby v obsahu webu. Prodávající má právo webové stránky kdykoliv aktualizovat, upravovat či jinak měnit. Prodávající není odpovědný za žádné informace nebo odkazy uveřejněné na webových stránkách třetích osob.

Podmínky užívání stránek

 1. Provozovatelem internetových stránek www.matematikaza1.cz je fyzická osoba Mgr.  Magdalena Ryšková, IČ: 06454534 (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám. Je zakázáno kopírování kterékoliv části obsahu.
 2. Všechny informace zveřejněné na tomto webu mají pouze informativní charakter.
 3. Tyto Podmínky může měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
 4. Použitím těchto webových stránek souhlasíte s Podmínkami a pravidly pro používání (dále jen „podmínky“). Provozovatel má právo kdykoliv měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Předpokládá se, že přístupem k webu a jeho prohlížením uživatel souhlasí s podmínkami i jejich případnými změnami.
 5. Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem fyzické osoby Mgr. Magdaleny Ryškové, IČ: 06454534. Všechna práva jsou vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, poskytujeme Vám neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a použití těchto webových stránek a na nich uvedených materiálů pouze pro Vaše osobní a nekomerční užití, pokud plně souhlasíte s podmínkami, zachováte všechna autorská práva a budete se řídit sděleními o vlastnických právech uvedených v těchto materiálech.

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji správce postupuje v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při nákupu v e – shopu se řídí Českým právem a těmito Obchodními podmínkami. Pokud jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13. 5. 2020.